Hoarient Hàng Trống - 40 Hàng Trống. Quận Hoàn Kiếm. Hà Nội

Quách Chi 06.12.2019