Hoarient Lotte Liễu Giai -Tầng 2,54 Liễu Giai, Cống Vị, Ba Đình. Hà Nội

Quách Chi 06.12.2019